Vedtægter


Her kan du læse foreningens vedtægter.


§ 1
Antenneforeningens navn er ”Kibæk Antenneforening” og foreningens adresse skal være den til enhver tid værende formands.
Foreningens værneting er Retten i Herning.

§ 2
Foreningens interesseområde er Kibæk.
Foreningens bestyrelse fastsætter, i hvilke dele af interesseområdet, der etableres nye tilslutningsmuligheder og eventuelle senere udvidelser heraf.

§3
Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for nedtagning af radiofoni-og fjernsynsprogrammer i det under § 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder, for sådanne anlæg. Foreningens formål kan, på en generalforsamling, udvides til også at omfatte andre tjenester, som er godkendt af offentlig myndighed.
Formålet er herunder at opretholde og vedligeholde det etablerede anlæg, bestående af hovedanlæg og detailledninger i gaden fra forstærker til og incl. tilslutningsdåser ved de enkelte tilslutninger.

§ 4
Medlem af antenneforeningen er hver enkelt parcelejer i de af Herning kommune til enhver tid udstykkede områder, der i henhold til servitutforpligtelse eller i henhold til skøde er forpligtet til at være medlem, samt enhver ejer af ejendomme, der allerede er tilsluttet antenneanlægget, når betaling af den til enhver tid fastsatte tilslutningsafgift er indbetalt.
Ud over disse medlemmer kan Herning kommune til enhver tid bestemme, at andre ejendomme kan og skal tilsluttes antenneanlægget mod betaling af den til enhver tid fastsatte tilslutningsafgift, herunder eventuel tilslutningsafgift pr. hustand, hvorefter ejerne af disse ejendomme skal optages som medlemmer af antenneforeningen. Træffer Herning kommune sådan beslutning, afholdes alle udgifter ved etablering af ledningsnet i disse områder af Herning kommune.
Ved foreningens fastsættelse af tilslutningsafgiften er denne berettiget til – ved inddragelse og tilslutning af sådanne områder – at tage hensyn til (indregne), at udvidelse af detailanlægget så vidt muligt skal hvile økonomisk i sig selv, ligesom foreningen er berettiget til at tage hensyn til (indregne) udgifterne ved en eventuel kapacitetsudvidelse af hovedanlægget, som måtte være en nødvendig forudsætning for tilslutning af sådanne nye områder.
Selvom dette ikke er tilfældet, er foreningen berettiget til – ved fastsættelse af tilslutningsafgiften i de ovenfor anførte tilfælde – at indregne et passende beløb til henlæggelse til senere kapacitetsudvidelser af hovedanlægget.
Udgifter til forrentning og afskrivning af kvalitetsforbedringer på hovedanlægget og detailanlægget afholdes over driften. Sådanne udgifter afskrives over en 10-års periode med 1/10 af hovedstolen pr. år.
Tilslutningen af andre ejendomme er dog betinget af, at de kan ske uden overbelastning af antenneanlægget.
Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten og –pligten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue eller ansvar for andel i eventuel gæld.
Herning kommune er medlem med sine parceller, så længe disse ejes af Kommunen.
Ethvert medlem er forpligtet til at modtage valg til bestyrelsen og/eller udvalg, dog således, at et medlem efter at have siddet i bestyrelsen og/eller udvalg i 2 – to – perioden er berettiget til at nægte at modtage valg i en tidsmæssig tilsvarende periode.

§ 5
Uanset om en andelsboligforeningens boliger ligger på et eller flere matrikelnumre, hæfter foreningen som sådan for kontingentindbetalingen. Der betales eet kontingent (Grundpakke) pr. lejlighed/husstand.
Ved afstemninger på generalforsamlinger m.v. har hver lejlighed/husstand én stemme. Reglerne om afstemning ved fuldmagt gælder også beboere i andelsboligforeninger.

§ 6
Når boligselskaber eller andre opfører eller ejer boliger til udlejning, hæfter boligselskabet/udlejeren for kontingentbetalingen. Der betales et kontingent ( Grundpakke ) pr. lejlighed/husstand. Ved afstemninger på generalforsamlinger m.v. har hver lejlighed/husstand én stemme. Reglerne om afstemning ved fuldmagt gælder også beboere i lejeboliger.

§ 7
Institutioner f.eks. plejehjem eller børnehaver, der er tilsluttet anlægget, har én stemme pr. betalt tilslutning/kontingent.

§ 8
Foreningen er upolitisk og kan , uden ændringer i disse vedtægter, tilsluttes en eventuel sammenslutning af antenneforeninger i Herning kommune, ligesom foreningen – efter generalforsamlingens beslutning – kan tilsluttes en hovedorganisation af antenneforeninger.

§ 9
Meddelelse om en parcels eller ejendoms overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse og skriftligt fremsendes til foreningens bestyrelse.
Medlemskabet er først effektivt, når kontingent er betalt , og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.
Bopælsforandringer skal ligeledes meddeles skriftligt senest 14 dage efter flytningen.

§ 10
Kontingentets størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.
Foreningen forestår detailanlæggets drift og vedligeholdelse samt drift og vedligeholdelse af hovedanlægget.
Foreningen foretager fordeling af eventuelle bidrag hertil og opkrævning af sådanne hos medlemmerne i det omfang bidragerne er pålagt disse.
Principielt skal kontingent og andre bidrag beregnes således, at der sker er ligelig fordeling mellem det antal parceller, som området omfatter.
Fordelingen af de på de enkelte parceller faldende bidrag og kontingenter sker efter generalforsamlingens bestemmelse, og parcelejerne underkaster sig bindende den fordeling af udgifterne, som vedtages på generalforsamlingen.
Anlægsudgifterne vedrørende hovedanlægget og detailanlægget for nye områder, hvor parcelejerne er pligtmæssige medlemmer ifølge tinglyste servitutter, er indbefattet i grundprisen og skal som sådanne ikke medinddrages i ovennævnte fordeling, bortset fra den foran omtalte afskrivning og forrentning over driften af anlægsudgifter til kvalitetsforbedringer.
Restancer med kontingent og andre medlemmerne pålagte bidrag medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger er behørigt betalt.
Restance med kontingent eller andre bidrag berettiger endvidere foreningen til at afbryde det pågældende medlems tilslutning til fællesantenneanlægget. De udgifter, der er forbundet hermed, og med en eventuel genoprettelse af forbindelsen, betales af medlemmet alene.

§ 11
For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelsen ved disse vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingens beslutning, hæfter medlemmerne pro rata.
Vedrørende tilslutning til og reparationer af anlægget må bestyrelsen kun lade dette foretage ved en autoriseret montør, som opfylder Post- og Telegrafvæsenets krav og som har tiltrådt AFO aftalen.

§ 12
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt på generalforsamling blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet dog henholdsvis 3 og 2 medlemmer er på valg hvert andet år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger af sine midte selv sin formand, næstformand og kasserer, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne belutninger.
Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt.
Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor det skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af teknisk art m.v.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Lån kan kun optages ved enighed i Bestyrelsen.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med eet af bestyrelsens medlemmer.

§ 13
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Hvis et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller foreningen, uansat af hvilken grund, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, gældende i det udtrædende medlems periode, supplere sig med én af de ved generalforsamlingen valgte suppleanter efter rækkefølge.

§ 14
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter.
Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.
Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse eller girokonto, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden.
Den kontant kassebeholdning skal holdes på et minimum.
Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12.
Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden. Senest 40 dage inden ordinær generalforsamling.
Formanden videreekspederer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor, der har én måned til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger.
Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret til den 15. marts eller senest 10 dage før generalforsamling.

§ 15
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Indkaldelse sker ved brev med mindst 14 dages varsel eller ved avertering i lokale dag- eller ugeblade.
Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt meddelelse om, hvilke andre emner, der vil være at behandle på generalforsamlingen.

§ 16
For den ordinære generalforsamling skal der mindst gælde følgende dagsorden: Valg af dirigent,
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år,
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse,
Forslag fra medlemmerne, Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastsættelse af kontingent,
Valg af medlemmer til bestyrelsen,
Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen i rækkefølge,
Valg af registreret eller statsautoriseret revisor,
Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlinger eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest den 15. oktober.
Forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen og motivere deres forslag. I modsat fald afgør generalforsamlingen, om forslaget skal behandles.

§ 17
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.
Hvis den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner, der ønskes behandlet og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling.

§ 18
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når eet medlem eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning.
Hver ubebygget parcel giver Ingen stemme.
En parcel anses først for bebygget, når der første gang anmeldes tilflytning til folkeregistreret på adressen for den på parcellen værende bygning, og dirigenten er – i tvivlstilfælde – berettiget til af forlange udskrift af folkeregisteret forevist.
Hver lejlighed/husstand har én stemme.
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for en , og kun for en, anden lejlighed/husstand.
Stemmeberettigede er alene myndige personer.
Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme og at beslutningen tages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.
Er der foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden én måned med mindst 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem til ny generalforsamling, på hvilken der, uden hensyn til de mødendes antal, kan tages gyldig beslutning.
I det omfang foreningen har påtaget sig økonomiske forpligtelser, kan der ikke ske nogen ophævelse eller ændring i nærværende vedtægters § 11 uden, at den eller de pågældende långivere og/eller kreditorer meddeler skriftlig tilladelse hertil.
De på generalforsamlinger vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og denne har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende.
Ethvert medlem er når som helst berettiget til at gøre sig bekendt med det i foreningens forhandlingsprotokol indførte.

§ 19
De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte være vedtaget af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændrede i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig af økonomisk hold til beslutningerne pålagte udgifter – det være sig af økonomisk eller anden art – ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere appel, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse.
Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at holde sine med modtageapparater i en sådan stand, at de ikke generer modtageforholdende for de øvrige brugere af anlægget.
Eventuelle udgifter som afholdes for af afhjælpe mangler ved et medlems modtageapparat eller modtageforhold, betales af vedkommende medlem alene.

§ 20
Et medlem, der overdrager sin ejendom til en anden, kan ikke med denne træffe aftale om tilslutning, men køberen er forpligtet til senest 14 dage efter handelens indgåelse at rette henvendelse til foreningen, som alene afgør, på hvilke vilkår medlemmet kan indtræde.

§ 21
Foreningen tegner fornødne forsikringer for hoved- og detailanlægget, herunder brand-og stormskadeforsikringer.

Godkendt af Hernings kommunalbestyrelse 16/6 2008.

Lars Krarup Kristensen
Borgmester

Ole Jespersen
Kommuneingeniør


Foreløbigt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling og endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling.

I bestyrelsen:

Formand Kaj Hermansen

Kasserer Calle Nørgaard

Sekretær Karl P. Thomsen

Alex Pedersen

Carsten Madsen

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Fredag: 9:00 - 15:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00